การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency : OIT
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
 • 3
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 9
  แผนดำเนินงานประจำปี
  • • ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • 10
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • 11
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 12
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 13
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 15
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 16
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • 17
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 18
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 19
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 20
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 21
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 22
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • 23
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 24
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 25
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • 26
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 27
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • • มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • • ข่าวมาตรฐานอาชีพ
 • 30
  การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
 • 31
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 32
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 33
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 34
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • 35
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • 36
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 37
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • 38
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 39
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 41
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • 42
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ไม่พบข้อมูล

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
risk-management