สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

 20-06-2559    2,175
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
มาตรฐานอาชีพ

ระบบมาตรวิทยา นอกจากจะมีความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการวัด ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ในสังคมมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการค้า ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านสุขภาพ ดังนั้นการบุคลากรในสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในทำงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MAT

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ