สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

 20-06-2559    2,688
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
มาตรฐานอาชีพ

เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจบริการทางการแพทย์เกิดการพัฒนาไปอย่างกว้างไกลด้วยบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ปรึกษา วินิจฉัย การวิจัยทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อติดตามการรักษาและวินิจฉัยระหว่างทีมแพทย์กับผู้ป่วยในระยะไกล เป็นต้น นอกจากนี้ประชากรในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์เติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ทำให้ความต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็ก พนักงานให้การดูแล นักประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ นักประกอบอาหาร นักสถิติเวชระเบียน นักช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น  ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าวเนื่องจากเป็นบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการดำเนินธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเป็นมาตรฐาน ตลอดจนได้อยู่สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับการบริการให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HLT

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ