สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม

 21-06-2559    1,968
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม
มาตรฐานอาชีพ

งานศิลปหัตถกรรม เป็นงานการฝืมือ โดยใช้วัสดุตามท้องถิ่นนั้นๆ มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะ และมีวิวัฒนาการไปตามสภาพการณ์ของสังคมที่แวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังต่างประเทศทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/CRA

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ