สาขาวิชาชีพการบิน

 20-06-2559    4,042
สาขาวิชาชีพการบิน
มาตรฐานอาชีพ

ประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง เพราะมีพรมแดนติดกับประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ และมีจุดแข็งจากการเติบโตของธุรกิจการบินอย่างโดดเด่นในภูมิภาค ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของของธุรกิจการบิน การกำหนดมาตรฐานของบุคลากรการบินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากรการบินมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ 
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรการบิน นอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากรในกลุ่มอาชีพการบินแล้วยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการของชาติต่างๆในระหว่างภูมิภาคอีกด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/AVT

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ