สาขาวิชาชีพการเชื่อม

 24-09-2561    2,025
สาขาวิชาชีพการเชื่อม
มาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของนายจ้างและให้สามารถแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมนี้ ประกอบด้วย 3 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักร สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/WEL

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ