สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 02-12-2563    239
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มาตรฐานอาชีพ

ในยุคที่มีการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) รวมถึงการสื่อสารสมัยใหม่และสื่อใหม่ (New Media) ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกสาธารณะ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มดังกล่าว ทั้งผู้ที่อยู่ในอาชีพ และผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพ ได้มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และยกระดับการสื่อสารให้เข้ากับยุคNew Normal

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ