สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 02-12-2563    96
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
มาตรฐานอาชีพ

ในยุคที่มีการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) รวมถึงการสื่อสารสมัยใหม่และสื่อใหม่ (New Media) ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกสาธารณะ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มดังกล่าว ทั้งผู้ที่อยู่ในอาชีพ และผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพ ได้มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และยกระดับการสื่อสารให้เข้ากับยุคNew Normalระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ