สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

 06-10-2557    3,882
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
มาตรฐานอาชีพ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งเชิงมูลค่าการส่งออก การเป็นสื่อกลางข่าวสาร เอกสารธุรกิจ ส่งเสริมการขาย บรรจุภัณฑ์และฉลาก รวมไปถึงตำราและหนังสือเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเปรียบได้ว่าสิ่งพิมพ์เป็นสื่อกลางของการสื่อสาร อย่างไรก็ดี ในโลกปัจจุบันนั้นระบบดิจิทัล (Digital) เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตของสังคม ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนไป การปรับตัวของผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

 

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PRT

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ