สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย

 26-08-2557    3,882
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
มาตรฐานอาชีพ
จากการสำรวจของเครือข่ายช่างภาพอิสระร้อยละ 55 ของช่างภาพไม่ได้มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการถ่ายภาพ การจ้างงานเป็นลักษณะพิจารณาแฟ้มสะสมงาน และความพอใจ  ซึ่งยังไม่มีมาตรฐานคุณภาพผลงาน และมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบอาชีพทั้งระบบ ตั้งแต่ช่างภาพอาชีพ พนักงานในธุรกิจให้บริการตบแต่งและรับอัดขยายภาพถ่าย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพคือแนวทางในการพัฒนาอาชีพในธุรกิจการถ่ายภาพให้เป็นที่ยอมรับ โดยการให้การรับรองบุคคลที่มีสมรรถนะของมืออาชีพในธุรกิจถ่ายภาพ
 
สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย ได้ที่

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ