สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

 06-10-2557    7,964
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
มาตรฐานอาชีพ
จากความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พบว่า ประเทศไทยได้วางแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางซึ่งประกอบด้วยรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และรถไฟความเร็วสูง รวมถึงเส้นทางรถไฟสายใหม่ เป็นสัดส่วนหลักมากกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้ระบบขนส่งทางรางเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาการขนส่งทางบกและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต โดยมีนโยบายการลงทุนประกอบด้วยการลงทุนด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟทางคู่เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างภูมิภาค อย่างไรก็ตามในปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีหลักส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ นับตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารการเดินรถและบำรุงรักษาระบบ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งทางราง จึงถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งทางราง การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
 
สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูง และระบบราง ได้ที่
 

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ