สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

 26-08-2557    7,105
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
มาตรฐานอาชีพ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ยังมีความต้องการกำลังคนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของช่างซ่อมตัวถัง ช่างพ่นสีรถยนต์ และช่างซ่อมบำรุงตามระยะทาง ยังคงขาดแคลนแรงงานฝีมือและช่างเทคนิคที่ปรึกษาในอาชีพเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายกำลังคนในวิชาชีพต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความต้องการกำลังคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจมีการย้ายกำลังคนเข้ามาในประเทศ หรือคนในประเทศอาจออกไปแสวงหาโอกาสในตา่ งประเทศในกลุม่ ประเทศอาเซยี น แต่ก็เป็นโอกาสของธรุกจิจบริการยานยนต์ของผู้ประกอบการไทยในการออกไปเปิดศูนย์บริการยานยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสของการพัฒนากำลังคน และแรงงานไทย จึงควรมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานสำหรับวัดประเมินเพื่อให้การรับรอง และมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่บุคลากรผู้สนใจในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเองได้ ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ASV

 ระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ