มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
การบริการทางการเงิน เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่ม..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และค..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจค้าปลีกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับสองรองจากภาคอ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์
การซื้อขายบ้านมือสองในประเทศไทย ได้มีมานานแล้ว ต่อมาได้มีพัฒนาการกระบวนการขายโดยการแต..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย
การบริการรักษาความปลอดภัยเป็นการบริการที่ให้การรักษาความปลอดภัยทั้งแก่อาคาร สถานที่ ท..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ
ในปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันของตลาดเซรามิก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทวีความรุนแรงมา..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่ผูกพันกับวิถีชึวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่บรรพบุ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพออกแบบแฟชั่น
ผู้ออกแบบสินค้าแฟชั่น มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และความชำนา..
มาตรฐานอาชีพ