มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นำผลิตผลจากภาคเกษตร ได้แก่ ผลิตผ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
จากความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างพ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
โลจิสติกส์ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางก..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อม
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อม มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา
กระแสการเสริมสร้างสุขภาพประชากรด้วยการกีฬาและการออกกำลังกาย ทุกประเทศให้ความสนใจต่อสุ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Downstream) เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติงานด้าน ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทอย่างสูงในโลกยุคปัจจุบัน ได้มีการพัฒนามาจนสามารถ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน
ประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง เพราะมีพรมแดนติดกับประเทศอาเซียนถึง 4 ป..
มาตรฐานอาชีพ