มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการรวมความคิดใหม่รวมทั้..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ในยุคที่มีการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) รวมถึงการสื่อสารสมัยใหม่และสื่อใหม่ (..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
ศิลปหัตถกรรมคือ สิ่งที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและบันเทิง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์จัดอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทสื่อ (Media) ที่มีมูลค่าทาง เศรษ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื..
มาตรฐานอาชีพ
สมรรถนะหลักในการทำงาน
ทดสอบระบบ
มาตรฐานอาชีพทบทวน
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย
แผนการพัฒนาประเทศที่สำคัญหลายฉบับได้กล่าวถึง การพัฒนาคนที่สำคัญ คือ การวิจัย เพราะสาม..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันประเทศต่างๆ ..
มาตรฐานอาชีพ