มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
การจัดการธุรกิจอาหารเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยประเทศไทยเป็นประเ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า http://tpqi-net.tpqi.go...
มาตรฐานอาชีพทบทวน
สาขาวิชาชีพการผังเมือง
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
การดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาป..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง
-
มาตรฐานอาชีพ