มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์
อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคการ..
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
ธุรกิจก่อสร้างจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของเศษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเ..
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
ระบบมาตรวิทยา นอกจากจะมีความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการวัด ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต..
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา
อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับประเทศมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพราะเ..
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานบุคคล มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมาย ช่วยพัฒนาประ..
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
การบริหารทรัพย์สินเป็นอาชีพที่เกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของ..
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
การให้บริการด้วยรถยนต์โดยสารสาธารณะประเภทรถแท็กซี่ ถือว่ามีความสำคัญเร่งด่วนในการสร้า..
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
จากการสำรวจของเครือข่ายช่างภาพอิสระร้อยละ 55 ของช่างภาพไม่ได้มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการ..