• 1
  • 2
   • คณะกรรมการสถาบันฯ
   • คณะผู้บริหารสถาบันฯ
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
   • รายงานผลการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
  • 13
   • รายงานประจำปี 2565
   • รายงานผลการดำเนินงานปี 2565
  • 14
   • มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการฝึกอบรม
   • มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการสรรหา
   • คู่มือคุณภาพ
   • มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
   • สมัครเป็นผู้ประเมิน
   • สมัครเป็นองค์กรรับรอง
   • ค้นหาองค์กรรับรอง
   • สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
   • สมัครสมาชิก TPQI-NET
   • ค้นหามาตรฐานอาชีพ
   • ตรวจสอบใบประกาศนียบัตร
   • E-Training
   • E-Workforce Ecosystem Platform
   • Propin ปักหมุดมืออาชีพ
  • 19
  • 20
   • รายชื่อผู้รับ - ยื่นซองเสนอราคา
   • ราคากลาง
   • ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
   • ประกาศเชิญชวน
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
   • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • 25
   • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   • การพัฒนาบุคลากร
   • การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • 26
  • 27
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • ประกาศสถาบันฯเรื่องนโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • 28
   • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • ลิ้งค์แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
  • 29
  • 30
   • การมีส่วนร่วมการจัดทําและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
   • การมีส่วนร่วมในการเป็นองค์กรรับรองฯ
   • การมีส่วนร่วมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดยสถานประกอบการ
  • 31
  • 32
   • รายงานการฝึกอบรม
   • คลิปวีดีโอส่งเสริมวัฒนธรรม No Gift Policy
   • การรณรงค์ส่งเสริมการงดรับ งดให้ของขวัญ No Gift Policy
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
   • ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • คลิปวีดีโอส่งเสริมจริยธรรม
  • 40
   • การขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การอบรม“ส่งเสริมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
   • คำสั่งเรื่องมอบหมายให้กำกับดูแลส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม
   • แนวทางปฏิบัติ Do and Dont’s
   • คลิปวีดีโอเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม
  • 41
  • 42
  • 43
   • รายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 ราย 6 เดือน
   • แสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน