ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช.-IOM ร่วมเติมเต็มทักษะแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สร้างช่างก่อสร้างมืออาชีพ ร่วมแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

11.07.2565
14,349 View

สคช.-IOM ร่วมเติมเต็มทักษะแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง สร้างช่างก่อสร้างมืออาชีพ ร่วมแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 2" ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบรรเทาความยากจนผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยในสถานการณ์ปกติของกัมพูชา ลาว เมียนมา และไทย (Poverty reduction through Safe Migration, Skill Development and Enhanced Job Placement in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Thailand (PROMISE)) ที่ IOM ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการอบรมและประเมินเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้แรงงานข้ามชาติในกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ทั้งในภาคบริการ เช่น แม่บ้านที่ทำงานในบ้าน (Domestic Worker) ภาคอุตสาหกรรม เช่น ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างก่อสร้าง เป็นต้น 

โครงการ PROMISE เป็นโครงการที่เน้นการช่วยส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการเคลื่อนย้ายผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายต่อไป โดยโครงการได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณจาก Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงแรงงานย้ายถิ่นและการลดความยากจนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงาน เข้าถึงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่เป็นทางการที่มีความเทียบเท่ากับคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานที่มีจริยธรรม เพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการจ้างงานที่มีคุณค่า ได้รับการรับรองทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานที่สั่งสมเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง ให้ได้รับเป็นการรับรองมาตรฐานอาชีพ และการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะสามารถเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นมืออาชีพในการทำงานอย่างแท้จริง 

สำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตร  "เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสมรรถนะฯ อาชีพช่างก่ออิฐ ระดับ 2" นั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราธร แก้วแสง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในแผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  และนายประสิทธิ์ ธงทัศวรรธนะ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ได้ฝึกอบรมการก่ออิฐมอญตามโจทย์ที่กำหนด ที่เป็นมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งนี้ การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาที่ภาคการก่อสร้างขาดแคลนแรงงานร่วม 3-4 แสนคน ซึ่งใช้แรงงานต่างด้าวเป็นหลัก และจากปัญหาแรงงานก่อสร้างขาดแคลนอย่างหนัก ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าไป 3-4 เดือน นอกจากนี้ จากมุมมองของผู้ประกอบการเป็นที่ชัดเจนว่า แรงงานก่อสร้างวิกฤตมาก การปรับค่าแรงก็ยังหาแรงงานไม่ได้ และยังมีความต้องการช่างฝีมือขั้นสูงมาเก็บงาน เช่น ช่างทาสี ปูกระเบื้อง เดินสายไฟฟ้า ท่อน้ำประปา ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมืองรองรับงานที่ขาดแคลนดังกล่าวด้วย ซึ่งการพัฒนากำลังแรงงานทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคนี้ได้อีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ