ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช.- Masci พร้อมผลักดันการรับรองคน ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

26.10.2565
2,375 View
สคช.- Masci พร้อมผลักดันการรับรองคน ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ
นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนาฯ หรือ สรอ. (MASCI) ในฐานะที่ Masci เป็นสถาบันอิสระฯ ดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐาน การทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17021-1 ISO 50003 และ ISO 14065 และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองให้ทัดเทียมกับสากล รวมถึงพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่จะรองรับงานในระดับสากลได้
นายสุรพล มองว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากสถานประกอบแต่ละแห่ง จะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้ได้มาตรฐานตามแนวทางที่ Masci ดำเนินการ และจะยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สถานประกอบการ หากบุคลากรได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ให้การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการผลักดันให้กำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในสถานประกอบการมีศักยภาพ สามารถทำงานตามมาตรฐานในระดับสากลอีกด้วย
ขณะที่ทาง Masci เห็นตรงกันกับแนวทางการพัฒนากำลังคนของ สคช. และเห็นช่องทางในการทำงานร่วมกัน ที่ไม่เพียงจะให้การรับรองสถานประกอบการเท่านั้น แต่จะผลักดันให้เกิดการรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพร่วมด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ