ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

"สคช. มุ่งเป้า! จับมือสมาคมโรงแรมไทย สร้างมืออาชีพ พัฒนากำลังคนในสถานประกอบการด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"

03.08.2565
562 View

"สคช. มุ่งเป้า! จับมือสมาคมโรงแรมไทย สร้างมืออาชีพ พัฒนากำลังคนในสถานประกอบการด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หารือความร่วมมือ กับคุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย และรองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมเครือสุโกศล คุณสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อร่วมกันการพัฒนากำลังคนในกลุ่มโรงแรมด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนผู้ประกอบอาชีพในโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อการยกระดับกำลังคนในสถานประกอบการให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในความสามารถของพนักงานโรงแรมที่มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยมีแนวทางความร่วมมือการพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการโรงแรม ผ่านการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรในโรงแรมไทยที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ความเป็นมืออาชีพ (Upskill for MSME Hotel Workforce) และการยอมรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรของโรงแรมที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณวุฒิให้ผู้ประกอบอาชีพในโรงแรมไทยด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนในโรงแรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่เป็นเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น พัทยา หัวหิน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมไทยให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปภายหลังสถานการณ์โควิท-19 (Post-Pandemic Economy) โดยเฉพาะการสร้างจุดเด่นของโรงแรมไทยด้วยการให้บริการ Wellness Services ที่มีมาตรฐานสากลรองรับ เช่น การพัฒนา Wellness Spa หรือ Wellness Cuisine หรือ Wellness Fitness เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Wellness Traveler ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้มีความร่วมมือกับ Global Healthcare Accreditation ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความสามารถในการให้บริการ wellness travel trends ได้ ซึ่งสถาบันฯ สามารถบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมไทยได้สร้างจุดเด่นในการให้บริการ Wellness Services ได้อย่างมีมาตรฐานสากลอีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ