ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. ร่วม กยศ. หนุนผู้ขอรับเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้พัฒนาตนเองทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป เข้าถึงแหล่งทุน ต่อยอดสู่ทักษะอาชีพ

26.03.2567
619 View
สคช. ร่วม กยศ. หนุนผู้ขอรับเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้พัฒนาตนเองทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป เข้าถึงแหล่งทุน ต่อยอดสู่ทักษะอาชีพ
ที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพ นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบหมายให้นางสาวพรภัทรา ฉิมพลอย ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ เป็นผู้แทนในการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ E-learning ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ , มาตรฐานสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน จำนวนกว่า 550 ชุดฝึก และการสร้าง E-Portfolio ภายใต้ E-workforce Ecosystem Platform หรือ EWE ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทั่วประเทศ กว่า 400 แห่ง เพื่อนำไปต่อยอด ขยายผลแก่นักเรียนในสังกัด
ด้าน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ โดยกำหนดชั่วโมงสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน แบ่งเป็น
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถทำกิจกรรมจิตสาธารณะได้ โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้ยืมในปีถัดไป โดยนอกจากการลงไปทำกิจกรรมเก็บชั่วโมงจิตสาธารณะในพื้นที่แล้ว ยังสามารถใช้ช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) https://e-training.tpqi.go.th/ เป็นช่องทางเก็บชั่วโมงจิตสาธารณะได้อีกด้วย
ซึ่งในปี 2567 นี้ สถาบันมีหลักสูตรชุดฝึกอบรมที่เปิดตัวเพิ่มอีก 41 ชุดฝึก สามารถเลือกเรียนได้ฟรี https://e-training.tpqi.go.th/category/67
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ