ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.พ.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้ดำเนินงานร่วมกับมูนิธิเด็กอ่อนในสลัมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

03.02.2566
167 View

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้ดำเนินงานร่วมกับมูนิธิเด็กอ่อนในสลัมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

สำหรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในอาชีพผู้ดูแลเด็กระดับ 1-4 จะมีการประเมิน ทดสอบตั้งแต่ทักษะการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นฐาน การดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือสำหรับเด็ก ไปจนถึงสามารถวางแผน ออกแบบพัฒนาการเด็ก ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา รวมถึงการออกแบบการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาชีพ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ