ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช.หนุนครูอาชีวศึกษากลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง นำมาตรฐานอาชีพไปเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการันตีความสามารถให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

24.06.2567
489 View
สคช.หนุนครูอาชีวศึกษากลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง นำมาตรฐานอาชีพไปเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการันตีความสามารถให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยาย ภารกิจและการดำเนินงานของสถาบัน ในงานสัมมนา “การพัฒนาทักษะการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา(TVET) ให้ทันสมัย รับมือหลังโควิด 19” โดยมีผู้เข้าร่วม เป็น ครู อาจารย์ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จาก 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และไทย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกประเทศในการที่จะนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ของสถาบันไปเชื่อมกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของแต่ละประเทศ สามารถทำงานได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งมีคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันการนำมาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และผลักดันให้นำไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ