ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ชูนวัตกรรม E-Workforce Ecosystem Platform ในงาน Digital HR Forum 2021

26.11.2564
4,833 View

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนา Digital HR Forum 2021 ในหัวข้อ Innovation 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยนางสาวจุลลดา กล่าวถึงการจัดทำ E-Workforce Ecosystem Platform เพื่อการจัดการกำลังคนของประเทศ โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำ E-Portfolio และ E-Workforce Ecosystem ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ที่จะตอบโจทย์บุคคลทั้งนักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทำงานในระยะเริ่มต้นและกลุ่มคนวัยเกษียณ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงานและยังเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทั้งด้านการศึกษา การสะสมระบบธนาคารหน่วยกิต การฝึกอบรมและการทำงานด้วยการ Upskill Reskill และ New-skill รวมไปถึง มีกลไก Job Matching คือผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการ 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ