ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. ประชุม หาแนวทางการทบทวนการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับเยาวชน

17.12.2564
1,996 View

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมหารือกับ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และคณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชน เรื่องการทบทวนการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดย OECD ได้ศึกษาข้อมูลระบบการฝึกอบรมสายวิชาชีพในประเทศไทยและนำเสนอคำแนะนำ เพื่อการพัฒนาระบบให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและตอบโจทย์ความต้องการทักษะ  ทั้งนี้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาและหารือผลการศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการฝึกอบรมสายวิชาชีพร่วมกันต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ