ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

“สคช. ผนึก กรมการจัดหางาน ร่วมสร้างอาชีพ โกอินเตอร์ เตรียมพร้อมสร้างอาชีพสู่ต่างประเทศ และรับแรงงานไทยกลับบ้านพร้อมติดอาวุธ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ”

01.04.2565
4,783 View
“สคช. ผนึก กรมการจัดหางาน ร่วมสร้างอาชีพ โกอินเตอร์ เตรียมพร้อมสร้างอาชีพสู่ต่างประเทศ และรับแรงงานไทยกลับบ้านพร้อมติดอาวุธ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ”
วันนี้ 1 เมษายน 2565 นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน นำโดยนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมจัดหางาน นายปรีชา ดุจจานุทัศน์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐ นางสาวบุษบัญชลี ภู่แก้วเผือก หัวหน้าฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (EPS) โดยร่วมประชุมหารือที่ตึกประกันสังคม
การประชุมหารือในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมการจัดหางานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพช่วยส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อเติมทักษะเพื่อแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยจะนำร่องในโครงการ IM Japan / EPS เกาหลี / แรงงานไทยไปซาอุดิอาระเบีย (มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานจาก 3 จังหวัดแรงงานภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประเทศซาอุดิอาระเบีย) โดยทางสถาบันฯ พร้อมนำชุดฝึกอบรมออนไลน์ “TPQI E-Training” ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลากว่า 378 ชุดฝึกอบรม ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการ Up-skill และ Re-skill ในด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในต่างประเทศ
ทั้งนี้ได้หารือถึง แนวทางใหม่ที่จะนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับแรงงานไทยกลับจากต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Happy Return” ให้แรงงานไทยกลับจากต่างประเทศให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่หน่วยงานรัฐออกให้ผ่านการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานในงานที่ทำด้วยมาตรฐานอาชีพ (Resk) ให้ได้การันตีจากเจ้าของอาชีพเพิ่มคุณภาพที่ดีให้กับทุกงาน ด้วยความรับรองเป็นมาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นับว่าประสบการณ์ที่ทำงานในต่างประเทศนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานไทย
ทั้งนี้ทางคณะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้พบ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรายงานความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและกระทรวงแรงงาน อีกด้วย
#สคช. เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
#กรมการจัดหางาน เปิดโอกาสแรงงานไทย โกอินเตอร์
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ