ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

ผอ. สคช. ป้ายแดงประกาศเดินหน้าสร้างคุณค่าให้คนในอาชีพ ดันโอกาสการทำงานก้าวสู่สนามสากล

01.12.2564
1,448 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (TPQI) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและทิศทางการทำงานของ สคช. โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ และคณะผู้บริหาร สคช. เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมกันต้อนรับนายสุรพล พลอยสุข ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สคช. เป็นวันแรก
นายสุรพล ประกาศพร้อมเดินเครื่องพัฒนา เพิ่มศักยภาพกำลังคน พัฒนารูปแบบการทำงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ทำให้การรับรองจาก สคช. เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สคช. และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้จริง เป็นการตอกย้ำให้มั่นใจแนวทางการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จากนั้นคณะอนุกรรมการ และคณะผู้บริหาร สคช. ยังได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ พร้อมหารือร่วมกับนาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดี วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินฯ ที่พร้อมทำงานร่วมกับ สคช. ในการสร้างคุณค่า สร้างการยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ให้ทั้งประโยชน์ และศักดิ์ศรีกับคนในอาชีพ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพเป็นมืออาชีพตัวจริง
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ