ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. ร่วมยกระดับนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รพ.นวเวช

14.03.2567
697 View
สคช. ร่วมยกระดับนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รพ.นวเวช
นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองสมรรถนะ ให้กับบุคลากร รพ.นวเวช ที่ได้สำเร็จการฝึกอบรมในอาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จำนวน 4 คน และระดับ 4 จำนวน 11 คน รวม 15 คน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานของโรงพยาบาล ซึ่งในอาชีพนี้ มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน ที่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพกำหนด จนเป็นที่เชื่อมั่นในความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงสามารถจัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเบื้องต้น รวมทั้งสามารถออกแบบวางแผนเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ยังเป็นการเปิดโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เพียงแต่ก้าวหน้า เติบโตในโรงพยาบาลนวเวชเพียงอย่างเดียว แต่คุณวุฒิวิชาชีพยังเปิดโอกาสเทียบคุณวุฒิทางการศึกษา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตผ่าน Competency Credit Bank System ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบัน ยังได้มอบหนังสือเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรม อาชีพนักเวชสารสนเทศทางรังสีวิทยา (Radiology Informatician) แก่โรงพยาบาลนวเวช ที่ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรภายในให้มีสมรรถนะการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นบันไดในการที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลต่อไป
โอกาสเดียวกันนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวเวช เนื่องในโอกาสที่ รพ.นวเวช ก่อตั้งครบ 3 ปี ด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ