ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

“สคช. นำทัพหารือแนวทางความร่วมมือ JICA ในการส่งเสริมการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง”

19.05.2565
1,211 View

“สคช. นำทัพหารือแนวทางความร่วมมือ JICA ในการส่งเสริมการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบแรงงานทักษะเฉพาะทาง”
 
วันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันฯ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประจำประเทศไทย (JICA Thailand Office) ในการสนับสนุนและส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นเปลี่ยนนโยบายการรับคนเข้าเมือง เพื่อให้ทันกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงมีแผนกำหนดสถานะของการพำนักอาศัยใหม่ให้แก่แรงงานต่างชาติ เรียกว่าสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” หรือ "Specified Skilled Worker (SSW)" เพื่อดึงดูดกำลังแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือและทักษะเฉพาะทางให้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงใน 14 สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งในระยะแรกประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับใน 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ งานบริบาล งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานจัดการทำความสะอาดอาคาร และ งานเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาการพำนักสูงสุด 5 ปี

ในการนี้ ผู้บริหารสถาบันฯ ได้เล็งเห็นโอกาสสำหรับแรงงานไทยในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพิ่มรายได้ ตลอดจนช่องทางในการสะสมประสบการณ์การทำงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งสาขาอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับอยู่นั้น เป็นอาชีพที่แรงงานไทยมีโอกาสสูงในญี่ปุ่นเนื่องจากมีทักษะการทำงานที่ดี มีความขยัน อดทน และมีจิตบริการ จึงได้เข้าพบนายโมริตะ   ทากาฮิโระ หัวหน้าผู้แทน JICA สำนักงานประจำประเทศไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่องทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะแรงงานไทย ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในตำแหน่งที่เปิดรับต่อไป ซึ่งในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากรแก่ประเทศกำลังพัฒนา JICA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสถาบันฯ ในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดส่งแรงงานที่มีทักษะเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
การประชุมครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ สถาบันฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การดำเนินงานล่าสุดของ JICA ประจำประเทศไทย เพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาการทำงานร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับสมรรถนะและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกันในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ