ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. พร้อมพัฒนาคน รองรับสังคมสูงวัย บูรณาการการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรม ด้วยระบบ E-Training

29.04.2565
6,897 View

นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มโรงเรียนบริบาล  ซึ่งจัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลาง ผู้บริหารจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วม

 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย มาตั้งแต่ปี 2548 และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นประกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลก ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ เนื่องจากอัตราการเกิดของคนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนการเกิดเพียง 6 แสนคนต่อปี หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด นั้นคือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทำให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการเสียชีวิตของประชากรจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการจูงใจเพื่อสร้างบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยด้วย

 

นางสาวตรีนุช กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และครู/ผู้สอน โรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ มีความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติในการนำมาตรฐานหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในอนาคตได้ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียนสำหรับการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผู้เรียนต่อไป

 

นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยกรสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “การใช้งานระบบ E-Training สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ” โดยตอกย้ำว่า ระบบ E-Training ของ สคช. จะมีส่วนสำคัญในการเป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการบริบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสาขาการบริการสุขภาพ พร้อมมีโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งแบบทฤษฎี ง่ายต่อการเข้าถึง ที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์หลัก ของโรงเรียนบริบาลที่มีความประสงค์จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา ด้วยระบบ E-Training โดยมีชุดฝึกตามมาตรฐานอาชีพ ดูแลผู้สูงอายุ โดบมีแบบสอนการเรียนรู้-เนื้อหาการสอน-กิจกรรมแนะนำการปฎิบัติ (Onsite) โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบ E-Workforce Ecosystem Platform ของประเทศ

 

ปัจจุบัน ระบบ E-Training ของ สคช. มีหลักสูตรพร้อมรองรับนักเรียน นักศึกษา ในทุกอาชีพมากกว่า 400 หลักสูตร ลงลึกไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ 15 หลักสูตร ไม่เพียงแต่เติมทักษะผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศได้อีกด้วย

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ