ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

กลุ่มน้ำตาลมิตรผล เตรียมนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพใช้พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

30.11.2565
785 View
กลุ่มน้ำตาลมิตรผล เตรียมนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพใช้พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
นางปัทมา วีระวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เข้าพบ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล พร้อมด้วย รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช ที่ปรึกษา และนายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อร่วมพูดคุยหารือกับถึงแนวทางการนำมาตรฐานอาชีพไปพัฒนาและให้การรับรองกำลังคนในสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังแรงงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง สร้างความมั่นคงในอาชีพ
นายสุรพล กล่าวว่า การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ ไม่เพียงสถานประกอบการ จะได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนในการพัฒนากำลังคนของตัวเองเท่านั้น ยังเป็นการดำเนินกิจกรรม CSR ในองค์กร สร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นอกจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ก็ยังมีมาตรฐานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนำไปพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล อาทิ มาตรฐานอาชีพโลจิสติกส์ การบริหารงานบุคคล และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ก็สามารถรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้เช่นกัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้มากขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เป็นกำลังแรงงานคุณภาพ
“สคช. ต้องการมากที่สุด คือการที่สถานประกอบการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนาบุคลากร สร้างความเจริญก้าวหน้าให้พนักงานอย่างเป็นรูปธรรม” นายสุรพลกล่าว
นายอิสระ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีมาก ที่มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนในอาชีพได้มีคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยสร้างกำลังใจ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้บุคลากรในองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ เห็นว่า กิจกรรมที่จะทำร่วมกัน จะต้องเกิด Impact ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสถานประกอบการนั้น จำเป็นต้องครอบคลุมการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยอยากให้มีการส่งเสริมยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ผู้ใช้รถไถในการเตรียมพื้นที่ปลูกอ้อย รวมถึงกลุ่มผู้ตัดอ้อย ให้สอดคล้องตามแนวทางการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อพัฒนากำลังแรงงานนอกเหนือจากแรงงานในสถานประกอบการของตนเอง ครอบคลุมการพัฒนายกระดับคุณวุฒิให้แรงงานตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมน้ำตาล (Supply Chain) ซึ่งสามารถนำไปยกระดับกลุ่มชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับโรงงาน ซึ่งครอบคลุมรวมกว่า 36,000 คน เพาะปลูกอ้อยพื้นที่ 2.4 ล้านไร่ ยกระดับผลิตผลอ้อยในระดับประเทศได้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ได้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ 4 แห่ง
ภายใต้ Thai Sugar Miller (TSMC) องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีบุคลากรในสังกัดกลุ่มน้ำตาลมิตรผล ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพมาแล้วกว่า 120 คน ทั้งช่างลูกหีบ ช่างหม้อต้ม ช่างหม้อเคี่ยว หม้อปั่น ช่างอบแห้งน้ำตาล และช่างน้ำตาลรีไฟน์ โดยหลังจากนี้จะมีการขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เพิ่มเติม ในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกอ้อย เพื่อให้มีการปลูกอ้อยที่มีมาตรฐาน ขณะที่ สคช. จะมีการหารือเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพกับกลุ่มน้ำตาลมิตผล รวมถึงแผนงานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในกลุ่มน้ำตาลมิตรผลต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ