ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ท็อปฟอร์ม งานดีไม่มีโกง ประกาศเจตนารณ์ “ZERO Corruption”

05.04.2565
8,271 View

สคช. ท็อปฟอร์ม งานดีไม่มีโกง ประกาศเจตนารณ์  “ZERO Corruption” 

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาประธานสถาบันฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “สคช. ZERO Corruption” ณ ลานกิจกรรมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

นายนคร กล่าวว่าการทุจริตนับเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ผู้นำองค์กรจะต้องแสดงความจริงใจ และปรับฐานความคิดในการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกระดับ ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังคงเผชิญกับปัญหา COVID-19 แต่รัฐบาลยังคงต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นอิสระให้กับหน่วยงานตรวจสอบ กิจกรรมในวันนี้จะเครื่องบ่งชี้สำคัญว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ ของ สคช. ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของ สคช. เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบตรวจสอบได้ 

นายสุรพล ซึ่งนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง สคช. จะเป็นองค์กรที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุกจริตในทุกระดับ และจะร่วมกันต่อต้าน  กระตุ้นเตือนจิตสำนึกบุคลากรภายในให้ปฏิบัติตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อประชาชน ประเทศชาติ ด้วยความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง 

นายสุรพล ยังได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 7 ข้อ เริ่มจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการยึดหลักมาตรฐาน และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน การแก้ไขปัญหาต่อการทุจริต ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และปรับปรุงการทำงาน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านการใช้อำนาจ โดยคำนึง 4 หลักสำคัญคือชอบด้วยกฎหมาย สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และพอเหมาะสมควรได้สัดส่วนพอดี ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีกระบวนการกำกับ ตรวจสอบได้ และสุดท้ายคือการเปิดเผยข้อมูล ที่ต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้นายนคร และนายสุรพล ยังได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยมีการบริหารราชการภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยังเป็นการดำเนินการตามมาตรการด้านความโปร่งใสในการดำเนินของภาครัฐต่อสหประชาชาติด้วย 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ