ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

“Virtual Classroom อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” เตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา สู่ผู้บริหารมืออาชีพ!!!

28.06.2565
7,078 View

 “Virtual Classroom อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” เตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา สู่ผู้บริหารมืออาชีพ!!!

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “Virtual Classroom อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. สมาคมการศึกษาเอกชนนอกรับบ (ประเทศไทย) และธนาคารออมสิน จัดขึ้น โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวต้อนรับ 

การจัดการอบรมครั้งนี้ มี ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นโรงเรียนในระบบ โรงเรียนสามัญศึกษา และโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทต่างๆ ให้ความสนใจลงทะเบียนกว่า 380 ท่าน ทั้งหมดเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสอนวิชาชีพ รวมถึงวิทยาลัยบริหารธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์การอบรมมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนากำลังชน ของโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยกระดับทักษะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นรุ่นแรกของประเทศ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้เข้าทำแบบทดสอบ และได้รับวุฒิบัตรออนไลน์ ผ่านระบบ TPQI E-Training ของทางสถาบันฯ ซึ่งข้อมูลการอบรมนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio) โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองเข้าใช้งานระบบ E-Portfolio แพลตฟอร์มใหม่ที่ทางสถาบันฯ พัฒนาขึ้น เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน และยังเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทั้งด้านการศึกษา การสะสมระบบธนาคารหน่วยกิต การฝึกอบรมและการทำงานด้วยการ Upskill Reskill และ New-skill รวมไปถึง มีกลไก Job Matching คือผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการ เชื่อมโยงข้อมูลอย่างอัตโนมัติ เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นศูนย์กลางข้อมูลกำลังคนของประเทศภายใต้แนวทาง E-Workforce Ecosystem

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ