มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ

ต.ค.

มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

05.10.2564
15,091 View

การจัดทำมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเพิ่มยกระดับมาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการทำธุรกิจออนไลน์เล็งเห็นถึงโอกาสการทำธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ECOM