เกี่ยวกับเรา

ระเบียบและข้อบังคับ

มี.ค.

ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่องค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2565

23/03/2565
969 View