เกี่ยวกับสถาบัน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ | กรรมการ

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ | กรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

กรรมการ

กรรมการ
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. 2562 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2559 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2555 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ช่องทางการติดต่อ

02-202-3000