เกี่ยวกับสถาบัน

นางกิตติยา โตธนะเกษม | กรรมการ

นางกิตติยา  โตธนะเกษม | กรรมการ

นางกิตติยา โตธนะเกษม

กรรมการ

กรรมการ
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

21 พฤษภาคม 2561

วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of IIIinois, Champaign-Urbana, USA
  • ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
  • 2559 – 2561 CFO / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2548 – 2559 CFO และงานด้านการธนาคารต่างประเทศ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2540 – 2548 รองกรรมการผู้จัดการ / Chief Risk Officer, Corporate Banking Head, Corporate Debt Restructuring ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 2525 – 2532 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย

ช่องทางการติดต่อ