ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. เตรียมร่วมมือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน

16.03.2564
201 View
สคช. เตรียมร่วมมือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะสำนักความร่วมมือคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมร่วมกับ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง ถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนและระบบการศึกษาสายวิชาชีพด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งประเทศไทยดำเนินการแล้วกว่า 800 อาชีพ แผ่ขยายไปยังหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ให้เห็นความสำคัญ และสร้างการยอมรับถึงประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สำคัญเป็นแนวทางในการนำมาตรฐานอาชีพของไทยไปจัดทำหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การรับรองสมรรถนะระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อรองรับกำลังคนที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนับเป็นการแสดงพลังของประเทศไทยในบทบาท Team Thailand for Development Cooperation ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย ร่วมกับทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมของไทย รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด และผู้เชี่ยวชาญของแต่ละประเทศ เพื่อทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเผยแพร่หลักแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริงในทุกประเทศ
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ