ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. พบ ก.ค.ศ. เดินหน้ายกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การปรับวิทยฐานะ จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

02.04.2564
163 View
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าหารือกับ รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะหลังได้มีการเห็นชอบ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสู่ระบบการศึกษาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามความรู้ ความสามารถจริง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
หนึ่งในสาระสำคัญของแนวทางมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะที่ปรับปรุงใหม่ คือก็คือการปรับระยะเวลาการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยสามารถปรับลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะจาก 4 ปี เหลือ 3 ปีได้ ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับชั้นสูงสุด ของแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีความเข้าใจตรงกันว่า แต่ละสาขาวิชาระดับชั้น และความเชี่ยวชาญแต่ละวิชาชีพจะไม่เท่ากัน
นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งสคช. ยินดีสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (FRELE-TH) ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครูและผู้บริหารสถานศึกษา หรือใช้สำหรับเป็น Placement test ของผู้เรียน ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ