ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. คล้องแขน ศูนย์คุณธรรม ยกระดับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองทั่วประเทศ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

24.08.2564
2,023 View

“สคช. ไม่ได้ตั้งเป้าเพียงแค่การเป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักเกณฑ์เท่านั้น แต่อยากเป็นจุดตั้งต้น ในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ขยายผลไปยังส่วนอื่นๆ ด้วย”
หนึ่งในใจความสำคัญของนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการกล่าวเปิดงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สําหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีตัวแทนจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คน การจัดอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งทั้งสององค์กรจะมีการแผนการดำเนินงานและกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และงานพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวจุลลดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สคช. แสดงเจตจำนงค์อย่างชัดเจนที่จะก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  เพื่อเป็นกลไกสำคัญใน สร้างความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ โดยการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในสังคมที่ดี ที่จะส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆ ในภาพรวม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการยกระดับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทั่วประเทศ ได้จับมือเดินหน้าไปสู่องค์กรคุณธรรมร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง ก้าวแรกของการไปสู่เส้นทางขององค์กรคุณธรรมว่า หัวใจสำคัญจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างพลังบวกในทุกมิติ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมถึงมีการขับเคลื่อนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ใน 4 มิติ คือ พอเพียง วินัย สุจริตและจิตอาสา ซึ่งจะถือเป็นฐานรากสำคัญ ที่จะสร้างให้คุณธรรมในองค์กรเติบโตในแนวทางของตัวเอง 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมมาปรับใช้อย่างเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท่ามกลางการบริการด้วยจิตสาธารณะและพอเพียง บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพร้อมเตรียมก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่งต่อให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทั่วประเทศ ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกัน ก่อนจะผลักดันให้มีการถ่ายทอดและขยายผลไปสู่เจ้าหน้าที่สอบ ผู้มีส่วนได้เสีย เชื่อมโยงไปจนถึงคนที่อยู่ในอาชีพ ได้ยกระดับคุณธรรมจนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกสาขาอาชีพต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ