ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)

02.04.2564
168 View
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (The Intersessional Meeting of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) Committee) ผ่าน Video Conference พร้อมด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประสานงาน (focal point) ประจำประเทศไทย โดยมี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประจำประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย
สำหรับการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประเทศไทย มี 4 ภาคส่วนหลักในการประสานงานของประเทศไทย โดยภาคการศึกษา มีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษารับหน้าที่ ภาคแรงงานมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภาคการค้า มีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และภาคคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง มีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับหน้าที่
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ