ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ย.

สคช. ร่วม JMAM ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวมาตรฐานสมรรถนะ การบริหารของบุคลากรและช่างเทคนิค เร่งพัฒนาสายการผลิตตามแบบฉบับของญี่ปุ่น

02.09.2564
1,856 View

สคช. ร่วม JMAM ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวมาตรฐานสมรรถนะ การบริหารของบุคลากรและช่างเทคนิค เร่งพัฒนาสายการผลิตตามแบบฉบับของญี่ปุ่น

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ Mr. Takashi Hasegawa Chairman, Representative Director, JMA Management Center Inc. ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธาน เปิดตัวสมรรถนะ “New Core Human Resources Standard for Industrial Manufacturing” หรือ มาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากรและช่างเทคนิคในสายการผลิต ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จับมือ JMA Management Center Inc.(JMAM) ประเทศญี่ปุ่น และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง ร่วมกันจัดขึ้น ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของคนในอาชีพ ตามความต้องการของเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และการแข่งขันในภูมิภาคและระดับโลก

นายนคร กล่าวถึงการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะ ด้านการบริหารของบุคลากรช่างเทคนิคในสายการผลิต ว่า เป็นการพัฒนามาจากหลักสูตรอบรม Master of Industrial Manufacturing ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ¬¬-¬ มีการแบ่งระดับการประเมินสมรรถนะออกเป็น ๔ ระดับ ตั้งแต่พนักงานทั่วไปที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ไปจนถึงระดับผู้จัดการโรงงาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรได้อย่างมีระบบแบบแผน สามารถนำไปใช้กับทุกโรงงานที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรได้ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานสมรรถนะซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั้งสองหน่วยงาน (joint certification) ซึ่งถือเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

Mr. Takashi Hasegawa ได้กล่าวถึงหลักสูตร Production Meister ว่า เป็นหลักสูตรที่พัฒนาด้วยความทุ่มเทจากองค์ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศ และเชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตและหวังว่าจะสามารถกลายเป็นพื้นฐาน ของความรู้ทางเทคนิคและความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและการสอนงาน ในสายการผลิตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การทำงานร่วมกันตลอด 3 ปีที่ผ่านมา หลังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ JMA Management Center Inc. ถือเป็นการเดินหน้าพัฒนาวิชาชีพในสายการผลิต ในทุกมิติ ตั้งแต่การได้รับการยอมรับในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยการการเชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนที่มีความเหมาะสมกับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิต การเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเข้ามาในประเทศไทย.

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ