ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. เยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ก่อนเตรียมเปิดเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

05.04.2564
166 View
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เขตพระนคร เพื่อชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดูงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้เข้ารับการประเมินในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาออกแบบ จัดดอกไม้และอาหาร
โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ยังได้มีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การออกแบบและการบูรณาการหลักสูตร ในสาขาต่างๆ อาทิ การโรงแรม คหกรรมศาสตร์ แฟชั่นและสิ่งทอ อาหารและโภชนาการ รวมไปถึงวิจิตศิลป์และการออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งได้มีแนวทางการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ซึ่ง สคช. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และคนในอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ ที่มีแนวทางสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะ ให้มีความเป็นเลิศ พร้อมทำงานให้สถานประกอบการได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ