ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตแบบ New Normal

12.05.2564
278 View

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านโปรแกรม Zoom ขานรับนโยบายคุมเข้มมาตรการป้องกันการติด และแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด -19 รวมทั้งการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งการประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้ ก็เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตด้วยความภาคภูมิใจ เริ่มได้จากตัวเองก่อนที่จะส่งต่อไปยังผู้อื่น 

ดร.นพดล ย้ำว่า สคช. จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกระดับ แต่จะร่วมกันต่อต้าน และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกบุคลากรภายในให้ปฏิบัติตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ดร.นพดล ได้นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 7 ข้อ เริ่มจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมแก้ปัญหา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส คุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ ตรวจสอบได้ การใช้อำนาจโดยคำนึงถึงหลักชอบด้วยกฎหมาย สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ พอเหมาะ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของสถาบันฯ มีมาตรการให้บุคลากรได้นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน

ทั้งนี้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยังคงมุ่งเน้นเป็นฟันเฟืองสำคัญร่วมขับเคลื่อนในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเป็นหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณธรรม และสถาบันฯ ยังพร้อมผลักดันให้คนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ต่อไป

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ