ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. ร่วมปั้น ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงการสื่อสารด้านดิจิทัล อย่างมืออาชีพ

30.10.2564
6,592 View

สคช. ร่วมปั้น ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง เชื่อมโยงการสื่อสารด้านดิจิทัล อย่างมืออาชีพ

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดฝึกอบรมให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา ที่จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ ในหลักสูตร “มาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง” ภายใต้ โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ 

การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้  เป็นหนึ่งในภารกิจ ที่จะตอบโจทย์การพัฒนากำลังคน ในมิติของการพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารของประเทศ รองรับการขยายตัวของโครงข่ายการสื่อสารด้านดิจิทัล โดยการเร่งผลิตผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2 และระดับ3 รวมถึงขยายองค์ความรู้ด้านช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง เพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงการสื่อสารด้านดิจิทัล

สำหรับผู้ที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชาและต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น ในการตรวจแก้และติดตั้งบริการ FTTx เพื่อให้สามารถตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสงและติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสงได้

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมและทดสอบ เพื่อเป็นช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง มืออาชีพ สามารถติดต่อ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร (CISS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
#โทรศัพท์ 02-470-9629  
#Website :  https://ciss.kmutt.ac.th หรือ 
#Line OA : @CISS 
#Facebook : CISS

#มืออาชีพ  #ที่นี่มืออาชีพ #นึกถึงมืออาชีพ #นึกถึง #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #tpqi

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ