มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ

ต.ค.

มาตรฐานสมรรถนะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

05.10.2564
1,164 View

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งในขณะนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโรคและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และพิจารณาปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำสมรรถนะการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ให้สอดรับกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับบุคลากรในการประกอบอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

https://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi-industrialInfo/detail/105