มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ

ต.ค.

มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

05.10.2564
1,625 View

Digital Literacy (DL) เป็นสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่พลเมืองในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) และเพิ่มสมรรถนะในอาชีพที่มีผลให้บุคคลนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้ในทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงพัฒนากำลังแรงงานของประเทศในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่ THAILAND 4.0

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/CEC