มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ

ต.ค.

มาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิคในสายการผลิต

05.10.2564
1,644 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้เห็นถึงความจำเป็นของการส่งเสริมบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  รวมไปถึงการยกระดับและพัฒนาผู้บริหาร โรงงานให้มีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ บริหารและพัฒนาองค์กรตลอดจนการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารโรงงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคคลที่มีความสำคัญ และถือเป็นหัวใจของภาคการผลิตคือ บุคลากร ในสายการผลิตทุกคน

ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   พร้อมด้วย JMA Management Center Inc. ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันจัดทำ มาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ ช่างเทคนิคในสายการผลิตใน 4 ระดับประกอบ ด้วยระดับ 3, 4, 5 และ 6 ซึ่งเทียบเคียงจาก หลักสูตร Production Meister Program ของ JMA Management Center Inc. ประเทศญี่ปุ่น โดยได้นำมาศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้มีความ เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ อุตสาหกรรมไทยถือเป็นการส่งเสริมให้ บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิคในสายการผลิต

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/JB