จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ธ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC17024) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/2562
129 View