จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ม.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

03/01/2563
112 View