จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ธ.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

27/12/2562
127 View